• Slider 26
 • Slider 30
 • Slider 34
 • Slider 35
 • Slider 36
 • Slider 37
 • Slider 38
 • Slider 31
 • Slider 33
 • Slider 22
 • Slider 23
 • Slider 24
 • Slider 25
 • Slider 27
 • Slider 28
 • Slider 29
 • Slider 32

Statut

REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

STOWARZYSZENIE POLSKICH PLECIONKARZY

 I.      Postanowienia ogólne

 

§ 1

1.                 Stowarzyszenie zwykłe nosi nazwę „Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy” i zwane jest dalej „stowarzyszeniem”.

2.                 Stowarzyszenie ma siedzibę w Gminie Golina  (62-590 Golina)

3.                 Terenem działania stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4.                 Do celów realizacji statutowych stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5.                 Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

niezarobkowych, nieposiadających osobowości prawnej.

6.                  Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

7.                 Podstawą działania stowarzyszenia są przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.

Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 2015, poz. 1923) oraz postanowienia niniejszego

Regulaminu.

8.                 Stowarzyszenie opiera swoja działalność na społecznej pracy członków.

9.                 Stowarzyszenie może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane.

10.             Stowarzyszenie ma prawo do używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 

II.  Cele i sposoby ich realizacji

 

§ 2

 Celem stowarzyszenia jest:

1.                 Ochrona praw i dbałość o interesy plecionkarzy i wikliniarzy z całego kraju.

2.                 Ochrona plecionkarstwa i tradycji plecionkarskich, jako niematerialnego dziedzictwa dóbr kultury.

3.                 Promocja plecionkarstwa i wikliniarstwa krajowego i światowego na terenie Polski i poza jej granicami.

4.                 Dokumentowanie i upowszechnianie wiedzy o kulturze, sztuce, rzemiośle oraz tradycjach plecionkarskich i wikliniarskich.

5.                 Inicjowanie i kształtowanie nowych trendów w plecionkarstwie i wikliniarstwie, a także w dziedzinach, w których wyroby plecionkarskie mogą znaleźć zastosowanie.

6.                 Wspieranie i pomoc początkujących plecionkarzom na terenie całej Polski.

7.                 Edukacja, wspieranie i promocja produktów, usług oraz postaw proekologicznych i prospołecznych.

8.                 Promowanie kultury i sztuki ze szczególnym uwzględnieniem folkloru i tradycji

9.                 Poznanie lokalnego środowiska – promowanie regionów związanych z historycznym istnieniem plecionkarstwa i wikliniarstwa

10.             Propagowanie ekologicznego stylu życia.

11.             Zachowanie, ochrona i odtwarzanie środowiska naturalnego.

12.             Wyrównanie szans osób starszych, niepełnosprawnych i dyskryminowanych grup społecznych.

13.             Działania na rzecz integracji europejskiej oraz partnerskiego udziału społeczeństwa polskiego w Unii Europejskiej – rozwijanie kontaktów i współpracy.

 

§ 3

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1.     Organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży - zajęcia związane z rękodziełem ludowym – „plecionkarstwo”

2.     Popularyzację wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych plecionkarzy i wikliniarzy, kształtowanie etyki społecznej i zawodowej członków

3.     Organizowanie kursów, wystaw, pokazów, wykładów itp.

4.     Współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami krajowymi i zagranicznymi

5.     Udział w targach, jarmarkach w celach promocyjnych

6.     Wspierania inicjatyw w zakresie rozwoju rynku produktów regionalnych i lokalnych

7.     Występowania przed organami administracji rządowej i samorządowej, organizacjami społecznymi, podmiotami gospodarczymi,

instytucjami finansowymi i innymi jednostkami organizacyjnymi z inicjatywami związanymi z celami i zadaniami statutowymi Stowarzyszenia.

8.     Ukazanie możliwości rozwoju osobistego.

9.     Tworzenie nowych uczących się społeczności opartych na wkładzie osobowym swoich członków.

10. Propagowanie i wspieranie wszelkich form kształcenia ludzi w średnim i starszym wieku.

11. Wspieranie aktywnego i zdrowego stylu życia – rozwijanie zdolności manualnych

12. Prowadzenie działalności wydawniczej na różnych nośnikach.

13. Stworzenie oraz prowadzenie strony internetowej.

14. Prowadzenie działań informacyjnych, reklamowych i promujących Stowarzyszenie i inne działania sprzyjające realizacji statutowych celów Stowarzyszenia

15. Prowadzenie działań edukacyjnych, socjalnych i kulturalnych, skierowanych do różnych grup społecznych.

16. Udział i organizację imprez kulturalnych, wycieczek, wyjazdów studyjnych, wymian międzynarodowych oraz wymian międzykulturowych – w ramach działań nieodpłatnych.

17.  Tworzenie małej architektury miejskiej z różnych surowców plecionkarskich.

18. Czynienie starań o wydawnictwa i publikacje dorobku twórczości plecionkarzy oraz podejmowanie własnych inicjatyw wydawniczych w formie publikacji, broszur i ulotek.

19. Prezentacja dorobku plecionkarzy społeczeństwu poprzez pokazy, warsztaty, wystawy, kiermasze, targi, spotkania i inne formy, współdziałanie w tym zakresie z instytucjami zajmującymi się ochrona, upowszechnianiem sztuki ludowej w kraju i za granicą.

20. Czynne rozwijanie kultury wsi ze szczególnym uwzględnieniem elementów kultury ludowej.

21. Wykonywanie dokumentacji zdjęciowej i filmowej z realizacji działalności statutowej.

III.                        Członkowie Stowarzyszenia

 § 4

1.                 Członkiem stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca obywatelstwo polskie posiadająca pełną zdolność do czynności

prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację o przystąpieniu do stowarzyszenia oraz akceptacji jego regulaminu.

Nadanie członkostwa potwierdza zarząd stowarzyszenia nie później niż 14 dni od złożenia deklaracji przystąpienia do stowarzyszenia.

2.                 Członkami stowarzyszenia mogą być cudzoziemcy niemający miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

3.                 Członkostwo ustaje w przypadku skreślenia z listy członków lub wykluczenia ze stowarzyszenia.

a) Skreślenia z listy członków następuje na skutek:

- śmierci członka

- złożenia przez członka zarządowi pisemnego oświadczenia o wystąpieniu ze stowarzyszenia

b) skreślenia z listy członków dokonuje zarząd stowarzyszenia

c) wykluczenie ze stowarzyszenia następuje z powodu:

- nie wykonywania przez członka postanowień regulaminu lub uchwał stowarzyszenia

- podejmowania przez członka działań rażąco sprzecznych z celami stowarzyszenia

- działania na szkodę stowarzyszenia

- niepłacenie składki członkowskiej, przez co najmniej 12 miesięcy oraz zaprzestanie aktywnego uczestnictwa w działaniach stowarzyszenia przez okres, co najmniej 24 miesięcy.

d) decyzję o wykluczeniu podejmuje zarząd stowarzyszenia. Od jego decyzji przysługuje odwołanie do zebrania członków w terminie 14 dni od otrzymania decyzji o wykluczeniu.

Odwołanie składa się za pośrednictwem zarządu.

4. Członkowie stowarzyszenia za wzorowe wykonywanie obowiązków, duże zaangażowanie w realizację celów stowarzyszenia mogą być wyróżniani i nagradzani uchwałą zarządu.

 

IV.                        Zarząd Stowarzyszenia

§ 5

 

1.                 Władzami stowarzyszenia jest:

a)      Walne Zebranie Członków

b)      Zarząd.

2.                 Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków, które stanowią wszyscy członkowie Stowarzyszenia.

3.                 Walne Zebranie Członków właściwe jest do podejmowania decyzji we wszystkich sprawach Stowarzyszenia, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Zarządu.

 

 

4.                 Zarząd składa się z 3 osób:

a)                 Prezesa

b)                Sekretarz

c)                 Skarbnik

 Kadencja Zarządu trwa 2 lata.

 

5.                 Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na wniosek, co najmniej 1/3 członków Stowarzyszenia. O Miejscu i terminie walnego zebrania członkowie są informowaniu 14 dni przed ustalonym terminem.

 

6.                 Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności, co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków w pierwszym terminie,

a w drugim terminie, który może być wyznaczony tego samego dnia, co najmniej 30 minut później, bez względu na liczbę obecnych członków stowarzyszenia.

 

7.                 Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należą:

a)     wybór i odwoływanie członków Zarządu – Prezesa, Sekretarza oraz Skarbnika,

b)     uchwalanie Regulaminu i jego zmian,

c)     podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia,

d)    ustalanie wysokości składki członkowskiej,

e)     kontrola działań podejmowanych przez Zarząd.

 

8.                 Do kompetencji i obowiązków Zarządu należy:

a)     reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

b)     wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,

c)     kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia,

d)    zarządzanie środkami finansowymi Stowarzyszenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, niniejszym Regulaminem oraz uchwałami Walnego Zebrania Członków,

e)     przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,

f)      informowanie organu nadzorującego o zdarzeniach uzasadniających zmianę wpisu w ewidencji stowarzyszeń zwykłych (w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia) oraz o zmianie miejsca zamieszkania członków Zarządu,

9.                 Uchwały Zarządu zapadają większością głosów w obecności, co najmniej dwóch członków Zarządu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

10.             W przypadku, gdy skład Zarządu w trakcie kadencji ulegnie zmniejszeniu, uzupełnienie składu następuje poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

11.             Stowarzyszenie reprezentuje, również w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych, dwóch członków Zarządu – w tym Prezes, działając łącznie.

12.             Podejmowanie przez Zarząd czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga uprzedniej zgody wszystkich członków stowarzyszenia oraz udzielenia przez nich pełnomocnictwa do dokonania tych czynności.

13.             Czynnościami przekraczającymi zakres zwykłego zarządu są w szczególności:

a)      nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,

b)      ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego,

c)      zawarcie umowy kredytu albo pożyczki,

d)    przejęcie długu, uznanie długu, zwolnienie z długu, przystąpienie do długu, zawarcie umowy  poręczenia lub zawarcie innej podobnej umowy,

e)    zaciągnięcie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł.

 

 

V.   Majątek Stowarzyszenia

§ 6

 

Majątek stowarzyszenia stanowią: nieruchomości, ruchomości i środki finansowe.

Na środki finansowe składają się:

1.   Wpływy ze składek członkowskich,

2.   Dotacje, darowizny, spadki, zapisy i innego rodzaju przysporzenia majątkowe poczynione na rzecz stowarzyszenia,

3.   Dochody ze zbiórek, aukcji, przetargów organizowanych przez lub na rzecz stowarzyszenia.

 

§ 7

Majątkiem stowarzyszenia dysponuje jego zarząd.

 

VI.   Rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 8

Zmiana regulaminu oraz decyzję o rozwiązaniu stowarzyszenia wymaga uchwały zebrania członków podjętej 2/3 głosów w obecności, co najmniej ½ liczy członków.

Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia zebranie członków wskazuje likwidatora oraz określa przeznaczenie pozostałego majątku stowarzyszenia.

VII.                     Postanowienia końcowe

§ 9

Regulamin wchodzi w życie z dniem zarejestrowania stowarzyszenia.

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w regulaminie stowarzyszenia mają odpowiednie zastosowanie przepisy

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach

(z późniejszymi zmianami).