• Slider 26
 • Slider 30
 • Slider 34
 • Slider 35
 • Slider 36
 • Slider 37
 • Slider 38
 • Slider 31
 • Slider 33
 • Slider 22
 • Slider 23
 • Slider 24
 • Slider 25
 • Slider 27
 • Slider 28
 • Slider 29
 • Slider 32

RODO Ochrona danych osobowych

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje w Polsce Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych jest Stowarzyszenie Polskich Plecionkarzy z siedzibą w: Chrusty 1 , 62-590 Golina (dalej jako „Administrator” lub „Stowarzyszenie”).

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych oraz korzystaniem z praw związanych z przetwarzaniem danych należy się kontaktować pod adresem e-mail: polscyplecionkarze@wp.pl

 1. Dane osobowe

Przetwarzamy dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością statutową . Znaczna większość danych pochodzi bezpośrednio od Państwa (członkowie, pracownicy, współpracownicy, klienci, uczestnicy wydarzeń, podwykonawcy).

Stowarzyszenie przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa.

 1. Podstawa prawna i cel przetwarzania danych

Przetwarzamy dane osobowe:

 • Na podstawie zgody uzyskanej od osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)
 • Dla wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartych umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • Dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
 • Dla wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 • Do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f)
 1. Przekazywanie i powierzanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wypełnienia zobowiązań umownych, w celu wykonania ciążącego na Stowarzyszeniu obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności upoważnieni pracownicy Stowarzyszenia oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi wewnętrzne (np. usługi księgowe, IT czy związane z wysyłaniem newslettera branżowego).

Przekazane dane przetwarzane są zgodnie z poleceniami Stowarzyszenia oraz w ograniczonym do tych poleceń zakresie.

 1. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (poza Unię Europejską)

Dane osobowe przetwarzane przez Stowarzyszenie nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej.

 1. Jak długo Stowarzyszenie będzie przetwarzało dane osobowe

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej ze Stowarzyszeniem umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa lub na potrzeby realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na Stowarzyszeniu, w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez Stowarzyszenie;
 • w zakresie marketingu bezpośredniego (newsletter) realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Stowarzyszenia stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.
 1. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi?

Osobom, których przetwarzane dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 • żądanie dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
 • wycofanie w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienie skargi do organu nadzorczego.